ANSYS_release_2019R2

ANSYS udostępnił kolejną wersję oprogramowania do analiz elektromagnetycznych oznaczoną numerem 2019 R2, zapraszamy do zapoznania się z wybranymi funkcjami.

ANSYS Low Frequency

Zmiany w środowisku ANSYS dotyczą głównie analiz maszyn elektrycznych. W nowym wydaniu dodano funkcję wyznaczania strat i natężenia prądu w pierścieniach końcowych dla analizy 2D. Wprowadzono również usprawnienia odnośnie analizy maszyn indukcyjnych oraz maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi. Zmiany w Machine Design Toolkit pozwalają m.in. na definicję strat tarcia oraz uwzględnienie układu sterowania PWM dla maszyn indukcyjnych. W przypadku analiz związanych z hałasem wprowadzono funkcję Repeat of Sampled Data pozwalającą na dokładniejsze wyznaczanie zależności prędkości obrotowej od częstotliwości.

Funkcja Repeat of Sampled Data

Wersja 2019 R2 to także usprawnienia dotyczące procesu tworzenia siatki numerycznej w obszarze Band po stronie statora i rotora. Biblioteka User Definid Primitive została rozbudowana o predefiniowane modele geometryczne elementów dedykowanych dla maszyn typu bezżłobkowego. Na potrzeby analizy transformatorów i grzania indukcyjnego wprowadzono natomiast możliwość definicji krzywych magnesowania zależnych od temperatury. Od najnowszej wersji oprogramowania możliwa jest również definicja anizotropowych współczynników strat w rdzeniu.

Pozostałe usprawnienia dotyczą analizy otrzymanych wyników.

ANSYS High Frequency

W celu przyspieszenia definicji analizy udostępniona została funkcja Auto Setup. Inżynierowie po wprowadzeniu ustawień związanych z zakresem częstotliwości i wybraniem strategii rozwiązania (Higher Speed – Balanced – Higher Accuracy) mogą przystąpić do obliczeń. Rozwiązanie Higher Speed dedykowane jest do analiz na wczesnym etapie projektowym, kiedy istotne jest skrócenie czasu symulacji. Natomiast opcja Higher Accuracy pozwala na osiągnięcie dokładniejszego rozwiązania, kosztem wydłużenia czasu analizy. Zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z dotychczasowego rozbudowanego menu definicji symulacji.

Wyniki analizy z wykorzystaniem Auto Solution Setup dla smartfonu 5G

W 2019 R2 wprowadzono także nowy algorytm tworzenia siatki numerycznej przyspieszający proces jej generacji: TAU Flex.

(Kliknij aby powiększyć)

Wprowadzony algorytm dedykowany jest do skomplikowanych modeli geometrycznych, które nie zostały w pełni dostosowane do potrzeb analizy numerycznej po imporcie z oprogramowania CAD. Po aktywacji algorytmu TAU Flex obiekty geometryczne, dla których występuje problem z generacją siatki zostaną podświetlone oraz komunikat o modyfikacji geometrii zostanie wyświetlony w oknie wiadomości.

W zakresie analiz pola bliskiego radarów oraz ADAS wprowadzono algorytm Accelerated Doppler Processing przyspieszając symulacje. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość wprowadzania parametrów pracy radaru w celu automatycznej definicji ustawień solwera numerycznego.

Pozostałe zmiany dotyczą usprawnień wymiany informacji pomiędzy HFSS-SBR+, analizy wyników, możliwości importu komponentów ze środowiska Modelithics oraz wprowadzania nowego wzbudzenia Circuit Port do analiz w środowisku 3D.

ANSYS SI/PI

Pakiet Electronic został rozbudowany o nowy solwer numeryczny HFSS-PI dedykowany dla analiz pakietów i płytek drukowanych, pozwalający na uwzględnienie rozwiązania Full Wave Solver w analizie układów uwarstwionych.

Dodatkowe materiały

Zachęcamy również do zapoznania się z opisem nowości produktów elektormagnetycznych oraz mechanicznych w wersji ANSYS 2019 R1.